Polski

Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Przykład:

Część naszych stron używa plików cookie, żeby zapamiętać:

  • jakie są preferencje sposobu wyświetlania, np. ustawienia kontrastu kolorów czy rozmiar czcionki
  • czy użytkownik udzielił już odpowiedzi na ankietę w osobnym okienku zawierającą pytanie o to, czy strona była przydatna (dzięki temu okienko to nie wyświetli się ponownie)
  • czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie.

Niektóre pliki wideo zamieszczone na naszych stronach używają również cookies do gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących tego, jak internauta dostał się na stronę oraz które nagrania wideo odtwarzał.

Aktywowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Cookies można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mogą nie działać prawidłowo.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

English

Cookies

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Most big websites do this too.

What are cookies?

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

Example:

A number of our pages use cookies to remember:

  • your display preferences, such as contrast colour settings or font size
  • if you have already replied to a survey pop-up that asks you if the content was helpful or not (so you won’t be asked again)
  • if you have agreed (or not) to our use of cookies on this site

Also, some videos embedded in our pages use a cookie to anonymously gather statistics on how you got there and what videos you visited.

Enabling these cookies is not strictly necessary for the website to work but it will provide you with a better browsing experience. You can delete or block these cookies, but if you do that some features of this site may not work as intended.

The cookie-related information is not used to identify you personally and the pattern data is fully under our control. These cookies are not used for any purpose other than those described here.

How to control cookies

You can control and/or delete cookies as you wish – for details, see aboutcookies.org. You can delete all cookies that are already on your computer and you can set most browsers to prevent them from being placed. If you do this, however, you may have to manually adjust some preferences every time you visit a site and some services and functionalities may not work.

Deutsch

Cookies

Damit dieses Internetportal ordnungsgemäß funktioniert, legen wir manchmal kleine Dateien – sogenannte Cookies – auf Ihrem Gerät ab. Das ist bei den meisten großen Websites üblich.

Was sind Cookies?

Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die ein Webportal auf Ihrem Rechner, Tablet-Computer oder Smartphone hinterlässt, wenn Sie es besuchen. So kann sich das Portal bestimmte Eingaben und Einstellungen (z. B. Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) über einen bestimmten Zeitraum „merken“, und Sie brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim Navigieren im Portal erneut vorzunehmen.

Beispiel:

Auf unseren Seiten verwenden wir Cookies zur Speicherung

  • Ihrer Vorlieben bei der Bildschirmanzeige , z. B. Kontrast und Schriftgröße
  • Ihrer etwaigen Teilnahme an einer Umfrage zur Nützlichkeit der Inhalte (damit Sie nicht erneut durch ein Pop-up-Fenster zur Beantwortung aufgefordert werden)
  • Ihrer Entscheidung zur (oder gegen die) Nutzung von Cookies auf diesem Portal.

Auch einige auf unseren Seiten eingebettete Videos verwenden Cookies zur Erstellung anonymer Statistiken über die zuvor besuchten Seiten und die ausgewählten Videos.

Das Akzeptieren von Cookies ist zwar für die Nutzung des Portals nicht unbedingt erforderlich, macht das Surfen aber angenehmer. Sie können Cookies blockieren oder löschen – das kann jedoch einige Funktionen dieses Portals beeinträchtigen.

Die mithilfe von Cookies erhobenen Informationen werden nicht dazu genutzt, Sie zu identifizieren, und die Daten unterliegen vollständig unserer Kontrolle. Die Cookies dienen keinen anderen Zwecken als den hier genannten.

Kontrolle über Cookies

Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier: aboutcookies.org. Sie können alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die meisten Browser so einstellen, dass die Ablage von Cookies verhindert wird. Dann müssen Sie aber möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer Seite manuell vornehmen und die Beeinträchtigung mancher Funktionen in Kauf nehmen.